templlar/conj.BEN

De Biquizionario

> Tornar-se'n ta templlar


Aragonés benasqués En negreta les particularidaz que hu fan diferent dela norma
Estretament emparentau dan l'aragonés ribagorsano e el chistabín
En color berda les diferensies dan el primer, en asul les que ten dan el segundo. Dan el turquesa se marquen les que fan diferensia d'es dos.
Formas no presonals
simplles compostes
Infinitibo templlar aber templlau
Cherundio templlán abén templlau
Partisipio Sonoras interbocalicas (esclusibament) templlau templlada templlats templlades
Formes presonals
Numbro singular pllural
Presona primera segunda tersera primera segunda tersera
Modo endicatibo yo ell – ella nusaltros/es busaltros/es ells – elles
Tens simplles Present d'endicatibo templlo templles templla templlem templlats templlen
Imperfeuto d'endicatibo templlabe templlabes templlaba templlabem templlabats templlaben
Pasau d'endicatibo (perifrastico) bai templlar bas templlar ba templlar bam templlar bats templlar ban templlar
Futuro templlaré templlarás templlará templlarem templlarets templlarán
condisional templlaría templlarías templlaría templlaríam templlaríats templlaríen
Tens compostos Pasato perfeuto he templlau has templlau ha templlau em templlau ets templlau han templlau
Pluscuamperfeuto abe templlau ebes templlau abe templlau ábem templlau abets templlau áben templlau
Pasato anterior (perifrastico) bai aber templlau bas aber templlau ba aber templlau bam aber templlau bats aber templlau ban aber templlau
Futuro perfeuto abré templlau abrás templlau abrá templlau abrem templlau abrets templlau abrán templlau
Condisional perfeuto abría templlau abrías templlau abría templlau abríam templlau abríets templlau abríen templlau
Modo subchuntibo yo ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Tens simplles Present de Subchuntibo templle templles templle templlem templlets templlen
Imperfeuto de Subchuntibo templlase templlases templlase templlásem templlasets templlesen
Tens compostos Pasau perfeuto de Subchuntibo aiga templlau aigas templlau aiga templlau aigam templlau aigats templlau aiguen templlau
Pluscuamperfeuto de Subchuntibo ese templlau eses templlau ese templlau ésem templlau ésets templlau esen templlau
Imperatibo - ell - ella nusaltros/es busaltros/es ells - elles
Present d'Imperatibo templla templlats